Entries by gert.vardja

Järvseljal tähistati professor Endel Laasi 100. sünniaastapäeva

25.septembril tähistati Järvseljal Metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakonna ja SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna ühisel korraldamisel kunagise pikaaegse metsateaduskonna dekaani ja teeneka õppejõu professor Endel Laasi 100. sünniaastapäeva. Mälestusüritusele kogunes arvukas seltskond kolleege ja õpilasi EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudist, Luua metsakoolist, Keskkonnaministeeriumist, RMK-st ja Eesti Metsateenijate Ühingust. Järvselja keskusesse rajati professori mälestuseks puudesalu tema lemmikpuudest […]

Kevadised metsapäevad Järvseljal

Aprilli viimasel nädalal ja mais toimusid Järvseljal kevadised metsapäevad koolinoortele, millel osalesid Tartu Kesklinna kool, Veeriku kool, Tartu Loodusmaja ja Miina Härma Gümnaasium kokku umbes 200 õpilasega. Tervituseks tutvustas metsaülem Priit Kask SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonda, metsa majandamise ning uuendamise põhimõtteid. Abimetsaülem Tanel Piir näitas metsakultuuride rajamiseks tarvilikke tööriistu ning töövõtteid. Kokku rajati umbes […]

Andres Mathieseni nimelise stipendiumi sai Sandra Saar.

SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna Andres Mathieseni nimelise stipendiumi komisjoni otsusega 06.03.2015 omistati stipendium magistrant Sandra Saar’ele. Kokku osales konkursil kaheksa üliõpilast. Sandra Saare magistritöö käsitleb SMEAR seirejaama neelualade puistute kirjeldust ja majandamist. Sandra Saar’e teema oli kõige otsesemalt seotud Järvseljaga ning see asjaolu sai ka komisjoni otsuse juures määravaks. Järvseljale on rajatud SMEAR Eesti […]

Järvseljal tähistati ürgmetsa juubelit.

Järvselja kõige tuntum objekt on metsakvartal JS226, mida kutsutakse ka ürgmetsaks. Järvselja Õppemetskonna juhataja A.Mathieseni 17.augusti 1924 aasta korraldusega eraldati 12,8 suurune ala ja jäeti looduskaitse reservaadiks. Eesmärgiks oli kasutada reservaati ürgmetsa näidis- ja uurimisalana ja seetõttu keelati metsa raie, karjatamine, niitmine ja igasugune muu kõrvalkasutus. 1959 aastal võeti senine looduskaitse reservaat arvele riikliku botaanilis-zooloogilise […]

Järvselja Õppe- ja Katsemetskond vahetas logo

Järvseljal on kaua aega olnud sümboliks metsis, kuid siiski hakkasime otsima midagi Järvseljale ainuomast. Mõtlesime, et kaasaegsel logol peaks olema rohkem värve kui senisel. Kuna sellel aastal tähistame Eesti esimese metsakaitseala -Järvselja looduskaitseala (rahvasuus ürgmetsa) 90 aasta juubelit, siis otsustasime kujundada uue logo ürgmetsa valvava raudhundi järgi. Raudhundi kavandas 1970-tel Tartu Kunstikooli kasvandik ja hilisem […]

Järvseljal rekonstrueeriti metsatee

03. juulil valmis Järvseljal Kiressaare tee rekontrueerimise I etapp. Kiressaare tee on ehitatud 1938 aastal turbapinnasele männilattidest valmistatud alusele. Tee oli väga halvas seisus, märgadel aegadel peaaegu läbimatu. Metsatee rekonstrueerimise projekteeris OÜ Laanekraav projekteerija Lauri Aavik, projekt oli osa tema 2012 aastal kaitstud magistritööst „ Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna põhiteede võrgu rekonstrueerimine“. Kuna magistritöö oli […]